Polityka prywatności

POLITYKA PRYWTNOŚCI 

Narty-Wypożyczalnia.pl S.C  Bydgoszcz ul Kazimierza Pułaskiego 20 NIP 554-298-28-120

OD 25 MAJA 2018 R. OBOWIĄZUJE ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27.04.2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), ZWANE DALEJ „RODO”. 

BARDZO SZANUJEMY PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ I GWARANTUJEMY, ŻE GROMADZONE DANE, W TYM DANE OSOBOWE NASZYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW, WYKORZYSTYWANE SĄ W SPOSÓB ZGODNY Z PAŃSTWA WOLĄ I DECYZJĄ. INFORMUJEMY TAKŻE, IŻ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO POWIERZONYCH NAM DANYCH OPRACOWALIŚMY WEWNĘTRZNE PROCEDURY I ZALECENIA, KTÓRE MAJĄ ZAPOBIEGAĆ UJAWNIENIU I UDOSTĘPNIENIU DANYCH OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM. Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ KONTROLUJEMY ICH WYKONYWANIE I STALE SPRAWDZAMY ICH ZGODNOŚĆ Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW (KLIENTÓW) JEST 

Narty-Wypożyczalnia.pl S.C  Bydgoszcz ul Kazimierza Pułaskiego 20 NIP 554-298-28-120

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCE DOSTĘP DO NICH OSOBOM TRZECIM LUB ICH PRZETWARZANIE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA, ZAPOBIEGAJĄCE UTRACIE DANYCH, ICH USZKODZENIU LUB ZNISZCZENIU. 

ZAPEWNIAMY, IŻ PRZETWARZAMY TYLKO TE DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAZALI NAM PAŃSTWO NA MOCY UMOWY W CHWILI REZERWACJI NASZYCH USŁUG, LUB NA PRZETWARZANIE KTÓRYCH WYRAZILI PAŃSTWO ZGODĘ. 

PAŃSTWA DANE SĄ PRZEZ NAS PRZETWARZANE NA PODSTAWIE: ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO, CZYLI UDZIELONEJ NAM ZGODY W CELACH MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, NP. W CELU PRZESŁANIA NEWSLETTERA LUB DOSTARCZENIA KATALOGU NASZYCH OFERT. ART. 6 UST. 1 LIT. B RODO, W CELACH I ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRZYGOTOWANIA I PRZESŁANIA INDYWIDUALNEGO ZESTAWU OFERT ZMIERZAJĄCEGO DO ZAWARCIA UMOWY ART. 6 UST. 1 LIT. F RODO, W CELACH REALIZACJI NASZYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW, NP. MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, DOCHODZENIA ROSZCZEŃ LUB OBRONY PRZED NIMI; PRZYGOTOWANIA DANYCH STATYSTYCZNYCH I RAPORTÓW, BADANIA SATYSFAKCJI, PRZYGOTOWANIA I/LUB ZMIANY OFERTY, SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI CZY ARCHIWIZACJI. 

KOMU I W JAKIM CELU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE? 

PAŃSTWA DANE UDOSTĘPNIAMY PODMIOTOM POSIADAJĄCYM STOSOWNE UPOWAŻNIENIA W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. PONADTO, UDOSTĘPNIAMY DANE TYM PODMIOTOM, KTÓRE WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ I POMAGAJĄ WYWIĄZAĆ SIĘ Z REALIZOWANYCH NA PAŃSTWA RZECZ UMÓW. DANE OSOBOWE KLIENTÓW MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ  NARTY-WYPOZYCZALNIA.PL  FIRMA WSPÓŁPRACUJĄCYM W CELU WYDANIA, PRZEKAZANIA NART, FIRMĄ ZEWNĘTRZNYM PRZYGOTOWUJĄCYM NARTY NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ. 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE? 

PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY PRZEZ CZAS NIEZBĘDNY DO OSIĄGNIĘCIA CELU, W ZWIĄZKU Z KTÓRYM JE POZYSKIWALIŚMY, A GDY ZOSTANIE ON OSIĄGNIĘTY PAŃSTWA DANE ZOSTANĄ USUNIĘTE LUB ZANONIMIZOWANE. WYJĄTKIEM BĘDĄ SYTUACJE, GDY MUSIMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE Z POWODU OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW PRAWA. 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

W ZWIĄZKU Z FAKTEM, IŻ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, PRAWO DO ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC ICH PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH, TJ, DO OTRZYMANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W USTRUKTURYZOWANYM, POWSZECHNIE UŻYWANYM FORMACIE NADAJĄCYM SIĘ DO ODCZYTU MASZYNOWEGO. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ UPRAWNIENIE DO PRZENOSZENIA DANYCH NIE DOTYCZY DANYCH, KTÓRE STANOWIĄ TAJEMNICĘ NASZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. 

WNIESIENIE SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

W PRZYPADKU, GDY PAŃSTWO UZNACIE, ŻE PAŃSTWA DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W SPOSÓB NIEZGODNY Z ZAPISAMI RODO LUB INNYMI PRZEPISAMI NORMUJĄCYMI OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH, MOŻECIE PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO ODPOWIADAJĄCEGO ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH. 

DODATKOWE INFORMACJE 

JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO DODATKOWE PYTANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU I ZAKRESU PRZETWARZANIA PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, A TAKŻE PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ, INFORMUJEMY, ŻE MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z NAMI, WYSYŁAJĄC KORESPONDENCJĘ NA ADRES: narty@ABC-HOLIDAY.PL